logo

020 69 0 30 16

S&L Advocaten is een van oudsher Amsterdams kantoor. Het advocatenkantoor is ontstaan in 1988.

2017 © Soedamah Advocaten. Alle rechten voorbehouden.

Bel ons via

020 690 30 16

Ma - Vrij: 9:00 - 17:00

Zat - Zon: Gesloten

Email ons via

info@lensadvocaten.nl

 

Rechtsgebieden

Gespecialiseerd in ons vak

Hieronder staan de rechtsgebieden waar onze advocaten actief in zijn

In het beginsel is iedere advocaat binnen L&S Advocaten werkzaam in de algemene rechtspraktijk, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het leggen van accenten op bepaalde vakgebieden. Onze advocaten behandelen de volgende rechtsgebieden:

Voor een eerste intakegesprek wordt normaliter € 70,- in rekening gebracht. Echter, niet bij alle rechtsproblemen hoeft dit bedrag te worden voldaan. Bij het maken van een afspraak wordt aan u meegedeeld of deze kosten voldaan moeten worden of niet.

In aanmerking komen
voor gehele of gedeeltelijke
financiële bijstand
voor uw advocaatskosten

 

Lees meer op de website van de RvR

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat er een toevoeging voor rechtsbijstand wordt verleend. U komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor de kosten, indien uw bruto jaarinkomen van twee jaar geleden een daartoe vastgestelde grens niet overschrijdt.

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand en de eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

De aanvraag voor een toevoeging wordt door de advocaat zelf ingediend. Hiervoor hebben wij uw legitimatiebewijs en jaaropgave van twee jaar geleden nodig. Neem deze stukken mee naar een intakegesprek. Mocht er door de Raad van Rechtsbijstand, om bepaalde redenen, geen toevoeging worden verleend, dan geldt het standaarduurtarief van de desbetreffende advocaat. Voor verrichte werkzaamheden die hebben plaatsgevonden voor een eventuele afwijzingsbesluit van de Raad voor Rechtsbijstand, wordt in de regel een voorschotnota gestuurd. Deze ontvangt u dus alvorens het aanvragen van een toevoeging.

Rechtsgebieden

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht bestaat uit regels omtrent het verblijven, toelaten en verwijderen van vreemdelingen (in Nederland betreft het men die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten) op een vreemdelingengebied (voor Nederland aldus Nederland). In uw geval gaat het waarschijnlijk om het verblijf, de toelating of verwijdering van u, uw familie (bijvoorbeeld partner, kinderen, tante, neef etc.), een collega of vriend(in) binnen Nederland.

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste weg te vinden in de wirwar aan regelgeving binnen het Vreemdelingenrecht. Dit kan het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning erg voor u bemoeilijken.

L&S Advocaten staat u graag met kennis bij, tijdens zowel een bezwaarprocedure bij de IND, als tijdens een beroepsprocedure bij de rechtbank. Voor zowel een kort als lang verblijf, kunt u bij L&S Advocaten terecht. Ook geven wij adviezen op het gebied van het verblijfsrecht. Hierbij kunt u er zeker van zijn dat u eerlijk en deskundig advies krijgt. Wij zijn namelijk van mening dat het geen zin heeft om een procedure te voeren ingeval de uitkomst niet positief zal uitvallen.

Indien u uw partner/echtgenote/echtgenoot Nederland wil halen, uw buitenlandse vader of moeder voor een bezoek wilt laten overkomen, een buitenlandse werknemer in dienst wilt nemen, anderszins vragen of problemen op het gebied van het verblijfsrecht heeft, kunt u zich altijd tot L&S Advocaten wenden. Voor zowel een kort als lang verblijf, kunt u bij L&S Advocaten terecht. L&S Advocaten adviseert en begeleidt verder ook bij mvv-aanvraagprocedures, zodat u op dat gebied een zorg minder heeft. Wij zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van alle noodzakelijke documenten die u moet leveren en de voorwaarden waaraan u moet voldoen, zodat uw procedure zo snel mogelijk afgehandeld kan worden. Mocht het tot een procedure bij de rechtbank zal komen, bent u bij ons verzekerd van deskundige rechtsbijstand. U mag er daarbij bij ons vanuit gaan dat wij elke zaak belangrijk achten en er geen onderscheid zal worden gemaakt tussen betalende cliënten en cliënten die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan.

Huurrecht

Het huurrecht is een dynamisch en ingewikkeld rechtsgebied. In de wet staan veel bepalingen opgenomen waarvan contractueel niet mag worden afgeweken. Afspraken m.b.t. huur van een object, bijv. woon- of bedrijfsruimte, dan wel roerende zaak dienen dan ook goed op papier te worden gezet. Hierdoor is voor iedere partij duidelijk wat voor hen de verplichtingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken omtrent onderhoud, bestemming, omvang vernieuwing etc. Krijgen partijen toch een geschil, dan moet eerst worden geprobeerd om er onderling over uit te komen. Lukt dit niet, dan staat altijd nog de weg open naar de rechter. L&S Advocaten kan u bijstaan met betrekking tot: het beoordelen en opstellen van huurcontracten, het voeren van beëindiging van een contract, ontbinding- c.q. ontruimingsprocedures, het voeren van huurprijsvaststelling procedures en het indienen van een verzoek om in de plaatsstelling.

Strafrecht

De advocaten zijn kundig en gedreven in uiteenlopende zaken binnen het strafrecht. Denk bijvoorbeeld onder andere aan het gebruik van verdovende middelen, levens- en geweldsdelicten, zedenzake, zaken omtrent vermogensdelicten. Ook behandelen wij verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed en alles wat daarmee samenhangt. Naast deskundige juridische begeleiding is er volop aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op geheel eigen wijze en ‘to the point’ bepleit. Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Aan de hand van de aanwezige stukken wordt tezamen de aanpak van de zaak besproken. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht. Wij treden op bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Met L&S Advocaten kiest u voor enthousiaste en gedegen strafpleiters met optimale inzet voor zowel de juridische als de menselijke kant van de zaak. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen betalende en pro deo-zaken.

Arbeidsrecht

Het kan zijn dat er een geschil tussen een werkgever en werknemer tot stand is gekomen. L&S Advocaten maakt geen onderscheid in cliënten. Of u werkgever of werknemer bent, wij staan u graag en professioneel bij met de kennis en ervaring die wij in huis hebben. Wij kunnen u bijstaand ingeval de partijen nog niet lijnrecht tegenover elkaar staan en een proces bij de rechter kan worden voorkomen. Echter, ook als er wel sprake is van een conflict dat bij de rechter moet worden behandeld, halen wij voor u eruit wat erin zit. Denk aan onderwerpen zoals ontslag (opzegging bij het UWV of ontbinding bij de rechter), schadevergoeding, transitievergoeding, concurrentiebeding etc. Wij begrijpen dat de financiële zekerheid die men verkrijgt door het hebben van werk van het allergrootste belang is. Een arbeidsconflict kan daarom diep in uw leven ingrijpen. Wij zullen u dan ook proberen zo ongeschonden mogelijk door een arbeidsconflict heen te laten gaan. Daarbij zijn wij altijd voor u bereikbaar en doen wij de zaak vooral met u samen.

Familie- en personenrecht

Het familie- en personenrecht beslaat onder andere echtscheidingsprocedures, boedelscheidingkwesties, afwikkelingen van samenlevingscontracten, samenwoningen, gezagkwesties, omgangsregelingen met kinderen, alimentaties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. In het algemeen betreft het zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden en/of betrekkingen tussen meerdere partijen die nauw betrokken zijn. Dit maakt dat de afwikkeling veelal met emoties gepaard gaat. Echter, in dergelijke situaties dient voor een voor u gewenst resultaat soms zakelijk te worden gehandeld. Juist daarvoor is een advocaat de aangewezen medestander. De advocaat kan empathisch met u meedenken, doch indien nodig ook zakelijk handelen. Indien u onverhoopt met problemen binnen dit rechtsgebied te maken krijgt, kan L&S Advocaten u op een persoonlijke en professionele wijze bijstaan. Om een echtscheidingsprocedure te starten, heeft u een advocaat nodig. Zaken die aan de orde komen zijn de echtelijke woning, afspraken over de kinderen, verblijfplaats, omgang, alimentatie, partneralimentatie, verdeling van de huwelijksgoederen. Soms is het wenselijk dat eerst een tijdelijke rechterlijke beslissing wordt genomen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing over de verblijfplaats van de kinderen of over wie zal verblijven in de echtelijke woning. Daarna komt de definitieve echtscheiding aan de orde. Wij staan u met raad en daad terzijde en adviseren u op diverse praktische punten om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Civielrecht

Een stap naar de rechter is een laatste redmiddel. Denk aan een geschil waar men er onderling niet met elkaar kunnen uitkomen. L&S Advocaten heeft jarenlange ervaring met het procederen in zaken van velerlei aard. Toch is ons motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Daarom proberen wij in eerste instantie met zo weinig mogelijk kosten voor de cliënt de zaak te regelen. Dit houdt in dat wij eerst namens u met de wederpartij trachten een passende oplossing te vinden. Pas als men er echt niet uit kan komen, wordt de stap naar de rechter gezet. Of het nu gaat om een televisie die niet deugt, een vordering die niet betaald wordt, een geschil met de buren, het is raadzaam een gesprek met een van onze advocaten aan te gaan. Tijdens dit gesprek worden alle aspecten van de zaak uitvoerig besproken en ontvangt u een begroting van de te verwachten kosten. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Bestuursrecht

De overheid houdt zich bij de uitvoering van haar taken aan het algemeen bestuursrecht, zoals neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Deze wet regelt onderwerpen tussen burgers en ondernemers met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag, weigering of intrekking van een vergunning of uitkeringen etc.

L&S Advocaten adviseert en verleent (processuele) bijstand in bovengenoemde kwesties waarin de overheid en burger met elkaar te maken krijgen. Mocht u te maken krijgen met beslissingen van de overheid waarmee u het niet eens bent, dan kunt u daarvoor bij ons terecht. Wij helpen u met het instellen van bezwaar of beroep.

Veel rechtsgebieden die wij behandelen overlappen met het Bestuursrecht. Bij L&S Advocaten voeren we ook een algemene bestuursrechtpraktijk uit. Indien je dus bezwaar of beroep kunt instellen tegen een besluit (maakt niet uit wat voor soort besluit), dan kunnen wij u waarschijnlijk helpen.

Wegenverkeerswet

L&S Advocaten staat allerlei verkeersdeelnemers bij. Indien u letsel of ander schade ten gevolge van een ander heeft opgelopen, helpen wij u graag.

Ook indien u onterecht verdacht wordt van een strafbaar feit staan wij u bij. Onder het verkeersstrafrecht vallen bijvoorbeeld zowel zaken naar aanleiding van ongelukken, waarbij er sprake is van schade of letsel, als zaken waarbij sprake van het gebruik van alcohol en/of drugs aan de orde is.

De gevolgen van invordering van een rijbewijs door een veroordeling van de Officier van Justitie kunnen vervelend zijn. Daarnaast kan de rechter naast een rijontzegging ook een boete, of werkstraf opleggen. Verder kan het CBR, geheel los van de strafrechtelijke procedure, een onderzoek naar de rijgeschiktheid instellen. Onderdelen daarvan kunnen een gesprek met een psychiater en een bloedonderzoek zijn.

Heeft u schuld aan het verkeersongeval? Is er met andere woorden een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid? Wij adviseren u om, nog voordat u uitgebreid met de politie in gesprek gaat, contact op te nemen met een advocaat. Dit soort zaken zijn vaak zeer technisch. Bovendien gaat het veelal ook om details. Uiteraard kunt u in dit soort gevallen contact met ons kantoor opnemen voor deskundig advies en bijstand.

Kortom het is een ingewikkeld traject waarbij verschillende procedures elkaar kruisen.

Ondernemingsrecht

L&S Advocaten adviseert personen en ondernemingen bij het aangaan of beëindigen van alle rechtshandelingen waar een ondernemer mee te maken heeft. Dit kan variëren van adviezen over oprichting van een rechtspersoon tot aan adviezen over cont(r)acten aangaan met leveranciers en afnemers, samenwerkingsvormen, overnames e.d. In de conflictensfeer kan gedacht worden aan het voeren van procedures en arbitrages, het begeleiden van geschillen binnen of over de onderneming, uitkoop, onderzoek naar bestuur en perikelen rond (waardering van) aandelen en ook incassogeschillen.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden. Het omvat zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk recht. Het kan gaan om een jeugdstrafzaak, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ook kan het gaan over zaken ten gevolge van een scheiding van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan een omgangsregeling. Alimentatie, het ouderlijk gezag. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind. Dit spanningsveld maakt het jeugdrecht een bijzonder rechtsgebied.

Sociale Zekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht zijn de regels die ervoor zorgen dat mensen tijdens arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen (bijv. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Werkloosheidswet, Ziektewet), volksverzekeringen (bijv. de Algemene Ouderdomswet en Wet langdurige zorg) en sociale voorzieningen (bijv. de Participatiewet, Toeslagenwet, Wet maatschappelijke ondersteuning WMO).

Het uitvoeren van deze wetten door o.a. het UWV, de SVB, Zorgkantoor, de gemeente en andere organisaties gaat niet altijd goed. Heeft u problemen met een intrekking, terugvordering of boete van uw bijstandsuitkering? Bent u het oneens met de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidpercentage? Wordt uw PGB teruggevorderd, omdat er bijvoorbeeld wordt gesteld dat u onjuist heeft verantwoord? Geeft de gemeente aan dat u geen recht heeft op een WMO-voorziening of een urgentieverklaring? Of heeft u op dit gebied een ander probleem? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hoe u het beste uw probleem kunt oplossen. Eventueel kunnen wij u helpen met het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Regelmatig dienen cliënten een verzoekschrift bij de rechtbank in tot toepassing van de schuldsaneringsregeling (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP). Het komt weleens voor dat de rechtbank verzoeken tot toepassing van de schuldsaneringsregeling afwijst. Een schuldenaar heeft gedurende acht dagen na de dag van afwijzing door de rechtbank het recht van hoger beroep. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat en procureur worden ingesteld middels een verzoekschrift. Dit moet bij worden ingediend ter griffie van het gerechtshof dat van de desbetreffende zaak kennis moet nemen. Ook komt het voor dat de WSNP reeds van toepassing is, maar dat de schuldsaneringsregeling tussentijds wordt beëindigd door de rechtbank. Ook dan heeft de schuldenaar het recht van hoger beroep bij het gerechtshof. Met regelmaat merken wij op dat cliënten zich op het laatste moment tot ons kantoor wenden met het verzoek om hoger beroep in te stellen. L&S Advocaten wilt u erop wijzen dat er een mogelijkheid bestaat om hoger beroep in te stellen binnen acht dagen nadat de rechtbank de toepassing van de WSNP heeft beëindigd. Wij kunnen helpen bij zaken met betrekking tot afwijzing van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank, zoals het instellen van hoger beroep.

Consumentenrecht

Binnenkort meer informatie over dit rechtsgebied.

Nationaliteitenrecht

In het geval dat u minstens vijf jaar ononderbroken in Nederland rechtmatig verblijf hebt gehad, komt u in beginsel in aanmerking voor naturalisatie. Mocht u de Nederlandse nationaliteit willen aanvragen, kan L&S advocaten u tijdens uw naturalisatieverzoek bijstaan. Ook helpen wij in gevallen waarbij een naturalisatieverzoek is afgewezen. Daarbij kunnen wij u ook bijstaan inzake complexere vraagstukken betreffende het Nederlandse nationaliteitsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat uw in het buitenland geboren kinderen en kleinkinderen de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen of daar alsnog aanspraak op kunnen maken. In sommige gevallen kunt u opteren voor het Nederlanderschap. Indien u uw Nederlanderschap hebt verloren, bijvoorbeeld omdat u langer dan tien jaren in het land van uw andere nationaliteit bent verbleven, kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure. U kunt namelijk niet zomaar in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Hiervoor moet voldoen zijn aan een aantal eisen die door de Nederlandse overheid opgesteld zijn. Indien u een relatie heeft met een Nederlander moet u bijvoorbeeld minimaal drie jaar een geregistreerde relatievorm hebben. Daarnaast is het samenwonen een belangrijke vereiste in deze context. Voorts mogen er, om de veiligheid van een land te waarborgen, geen vermoedens bestaan dat u een gevaar voor de inwoners en de openbare orde vormt. Verder moet u de inburgeringscursus met goed gevolgd hebben afgesloten. Uw identiteit moet volstaan aan de hand van verschillende officiële gelegaliseerde documenten. L&S Advocaten kan u tijdens het gehele traject begeleiden. Daarnaast zijn wij ook de aangewezen partner wanneer u bijvoorbeeld in hoger beroep wilt gaan tegen een negatief besluit.

nl_NLNederlands
en_USEnglish nl_NLNederlands